Region Gävleborg meddelar följande statistik för regionen.

 

Från 2016-2020 har 154 personer diagnostiserats med HS uppdelat enligt nedan:

 

2016, 19 stycken varav 3 är män och 16 är kvinnor.

2017, 27 stycken varav 4 är män och 23 är kvinnor.

2018, 35 stycken varav 13 är män och 22 är kvinnor.

2019, 39 stycken varav 16 är män och 23 är kvinnor.

2020, 34 stycken varav 9 är män och 25 är kvinnor.

 

 

Regionen uppger att HS-patienter erbjuds behandling enligt de riktlinjer som finns och utifrån svårighetsgrad dvs. lokala medel kombinerat med tablettbehandling (vanligast

antibiotika, retinoider), vid behov Kenacort injektioner och vid svårare fall biologisk behandling.

 

HS-patienter informeras om etiologiska faktorer såsom genetik, övervikt, rökning, hormonell påverkan. Vid behov remitteras patienten till kirurgklinik för excision eller till

Uppsala Akademiska sjukhuset alt. Karolinska Universitetssjukhuset för hjälp med koldioxidlaser behandling.

 

Regionen har i dagsläget inget vårdteam, ingen forskning eller digital information men frågan är lyft bland annat vid deras regionala möten och kommer att fortsätta diskuteras

framöver.

 

Regionen har också ett starkt önskemål om en nationell behandlingsplan och möjligheten till multidisciplinär vård av de svårast sjuka patienterna där de ser ett stort behov.

 

Uppgiftslämnare: Vårdenhetschef/Verksamhetschef.